Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) vormt het bevoegd gezag en heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de scholengroep. Het CvB vervult tevens de werkgeversfunctie.

De Raad van Toezicht (RvT) benoemt het College van Bestuur en ziet erop toe dat de school goed wordt bestuurd. De leden van de RvT worden benoemd door de gemeenteraad van Heerenveen. 
- Reglement Raad van Toezicht
- Toezichtkader
- Reglement commissies
Bestuursreglement (Reglement College van Bestuur)
- Profielvereisten Raad van Toezicht

De stichting OSG Sevenwolden onderschrijft de Code Goed Onderwijsbestuur, zoals vastgesteld door de leden van de VO-raad en beschikt over een eigen klokkenluidersregeling.

CvB & RvT

College van Bestuur
- Dhr. drs. H. Schoenmaker

Raad van Toezicht
- Mw. drs. E. Blaauw (voorzitter)
- Dhr. Q.G. Adema
- Dhr L. Benthem
- Mw. Drs. L. Gerner