Ouderraad

De ouderraad wordt gevormd door een groep betrokken ouders die op positieve wijze een bijdrage levert aan het optimaal functioneren van de school en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. De ouderraad doet dat door voeling te houden met de ouders over wat er leeft in en bij het Fedde Schurer. Zo nodig zal de ouderraad de communicatie proberen te verbeteren tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolleiding. De ouderraad streeft ernaar regelmatig contact te hebben met de klankbordgroepen van het Fedde Schurer en de locatieraad. Ook wordt het functioneren van de school, zowel wat betreft de huidige gang van zaken als toekomstige ontwikkelingen, kritisch gevolgd. De ouderraad geeft gevraagd en ongevraagd advies of informatie aan de schoolleiding.

Kortom: de Ouderraad vertegenwoordigt alle ouders van het Fedde Schurer, informeert zich goed over het reilen en zeilen op de school en gaat hierover in gesprek met de schoolleiding.

Leden
De ouderraad bestaat momenteel uit de volgende leden:
- Andre Regtop (voorzitter)
- Fennie Wit (secretaris)
- Arnold Elsen
- Marc Jense
- Bert Bouwmeester
- Peter Cozijnsen
- Carolien Bensdorp
- Gerrit Waterlander
- Trientsje Hoekstra
 

Vergaderingen
De ouderraad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. De schoolleiding is bij dit overleg aanwezig. De ouderraadvergaderingen zijn openbaar en vinden om 19.30 uur plaats in de docentenkamer van het Fedde Schurer.

De vergaderdata voor het schooljaar 2016-2017 zijn:
- 6 september
- 1 november
- 13 december
- 17 januari
- 7 maart
- 9 mei
- 20 juni

Contact
Wilt u informatie over de ouderraad of wilt u zich aanmelden als lid, dan kunt u ons bereiken via e-mailadres: ouderraadfs@sevenwolden.nl

Individuele gevallen
De ouderraad is niet bedoeld om individuele problemen met bijvoorbeeld docenten op te lossen. Daarvoor verwijzen wij u naar de docent/mentor van uw kind of de schoolleiding.