Sporttalent- klassen

Vanuit het basisprincipe – maatwerk voor sporttalenten – is een sportpiramide ontwikkeld. Hierin worden leerlingen van klas 1 t/m 6, afhankelijk van hun sporttalenten c.q. sportstatus, gefaciliteerd in hun sportcarrière.

Op de locatie Buitenbaan zijn in de onderbouw (klas 1 en 2) zogenoemde sporttalentenklassen geformeerd. Toelating tot deze klassen is mogelijk voor regiosporters, talenten en ‘echte’ LOOT-leerlingen.

Sporten waarbij wij ons richten op deze gecombineerde activiteit zijn o.a. voetbal (we kennen nu drie jaar de KNVB voetbaltalentklas), hockey (start schooljaar 2011-2012), waterpolo. badminton, turnen en ijshockey.

Klas 1
In het lesrooster wordt op dinsdag- en donderdagochtend tot 11.00 uur (1e t/m 3e uur) de mogelijkheid geboden om trainingen te volgen. Het wekelijks gehouden teamdagdeel wordt ingevuld door begeleidingsvormen: teambegeleidingsuren / begeleid studeren / multiskills (in ontwikkeling in het schooljaar 2010-2011). Hierbij is nauwe samenwerking (zowel in ontwikkeling als uitvoering) met de begeleiding vanuit de sport. Voorbeelden zijn: mediatraining, mental coaching, medische begeleiding, uitwisseling trainingsmogelijkheden etc.

Leerlingen volgen 26/27 lesuren volgens lessentabel, waarbij lessen Lichamelijke Opvoeding (LO) niet op het programma staan en de vakken Beeldende Vorming en Muziek in een verkort, ingedikt programma worden aangeboden. Trainingen worden onder supervisie van de Centraal LOOT-coördinator (een bevoegd docent LO) als lessen Lichamelijke Opvoeding ingevuld en als zodanig beschouwd. Leerlingen die niet sporten op dinsdag en donderdag, zijn in principe vrij. Zonodig volgen zij een blok LO.
In het teamdagdeel worden lessen 'multiskills' aangeboden in projectvorm.

Klas 2
Voortzetting bestaande klas.
De brede basis van de piramide wordt smaller voortgezet in de bovenbouw in de vorm van individuele roosters voor LOOT-leerlingen.

Wanneer kom je in aanmerking voor plaatsing in de sporttalentklas?
In principe kunnen alle sporten die aangesloten zijn bij NOC*NSF (+ KNVB) vertegenwoordigd zijn in de klas. Ouders/leerlingen vragen sportfaciliteiten aan t.b.v. de combinatie sport en onderwijs. Topsport Noord (TSN) adviseert de school bij toekenning van plaatsing aan de hand van het statushandboek en/of de talentendatabase. Niet alle talenten zijn 'in beeld' bij de Bonden en TSN. Om meer zicht te kunnen krijgen op aanwezig talent kunnen selectiedagen worden georganiseerd. Tijdens deze selectiedagen wordt door deskundigen vanuit de sport een leerling geselecteerd.

De aangemelde sporttalenten worden in principe geplaatst op het niveau naar het advies van de basisschool. Leerlingen met een advies basisberoepsgerichte leerweg en leerlingen met een Leerwegondersteuning (LWOO) kunnen niet worden geplaatst in de sporttalentklas. Afhankelijk van de aanmelding (niveau en aantal) van sporttalenten wordt de samenstelling van een sporttalentklas bepaald. Vanzelfsprekend wordt in deze klas dezelfde kwaliteit van onderwijs geboden als in de reguliere klassen. 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) waarvan het kind in de sporttalentklas onderwijs volgt wordt een ouderbijdrage gevraagd van € 35,- per jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G. de Boer, Centraal LOOT-coördinator OSG Sevenwolden, via e-mail g.deboer@sevenwolden.nl of bel: (0513) 657 385 en vraag naar de Centraal LOOT-coördinator.

turnen
judo